Sadaļas

Likumība


Nevienu šīs vietnes daļu nedrīkst reproducēt, uzglabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, elektroniski, mehāniski, kopējot, ierakstot vai citādi, bez iepriekšējas rakstiskas uzņēmuma atļaujas.

Vietnes īpašnieks nav atbildīgs par trešo personu sniegto informāciju, to nekontrolē vai kā citādi ietekmē. Gadījumos, kad vietne www.saromania.lt satur saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai fizisku personu vietnēm, mēs neesam atbildīgi par tur sniegtās informācijas saturu vai darbību, mēs nepārraugām, nekontrolējam un nepārstāvam šādu informāciju. vietnēm.

Vietnes īpašnieks patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt informāciju vietnē: cenas, instrukcijas un produktu piedāvājumi bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt (uz laiku vai pastāvīgi) vietnes (vai jebkuras tās daļas) darbību ).

© www.saromania.lt Visas tiesības aizsargātas

Saromania.lt